• تبریز، جاده صوفیان ، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان اپک