از روی هـم چیـدن اِلمانهـای داربسـت مثلثـی یک سیسـتم باربر سـه بعدی سـاخته میشـود کـه میتوانـد دارای مقطع افقی مثلثـی یا مربعی باشـد. اگر یک داربسـت بـا پـلان مربـع یـا مثلـث بـه طول ضلـع ۱/۲ متر را کـه در کنـج آن یک لوله به قطـر ۵۰ میلیمتـر و ضخامـت ۲/۵ میلیمتر قـرار دارد در نظـر بگیریم با توجـه بـه اینکـه حداکثـر ارتفـاع اِلمانهای داربسـت یـکمتر اسـت، ضریب لاغری عضـو قایٔم عبارت اسـت از:

تنش‭ ‬مجازی‭ ‬فشاری‭ ‬چنین‭ ‬عضوی‭ ‬معادل‭ ‬۱۱۷۶‭ ‬کیلوگرم‭ ‬بر‭ ‬سانتیمترمربع‭ ‬می‌باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬ظرفیت‭ ‬باربری‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬ستون‌های‭ ‬داربست‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭:‬

بنابراین ظرفیت باربری داربست با آرایش مربع برابر ۶/۱۷=۴/۴×۴ و با آرایش مثلثی برابر ۲۰/۱۳=۴/۴×۳ می‌باشد. این ظرفیت باربری تا زمانی که لاغری یک عضو قائم بیشتر از لاغری کل داربست است معتبر است ولی از جایی که لاغری کل داربست از لاغری یک عضو قائم تجاوز کند مقدار آن کاهش می‌یابد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به کاتالوگ شرکت رجوع فرمایید.